1. 

Luật tối cao của quốc gia này là gì? (What is the supreme law of the land?)

2. 

Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ gọi là gì?* (What is the economic system of the United States?)

3. 


Hiến Pháp có bao nhiêu tu chính án?  (How many amendments does the Constitution have?)

4. 

Kể tên một quyền lực của Quốc hội Hoa Kỳ. (Name one power of the U.S. Congress.)

5. 

Hiện tại tên Chủ Tịch Hạ Viện là gì? (What is the name of the Speaker of the House of Representative now?)

Tự tìm hiểu ở đây: đường link.

6. 

Tổng thống Hoa Kỳ được bầu trong bao nhiêu năm? (The President of the United States is elected for how many years?)

7. 

Tên của Tổng thống Hoa Kỳ bây giờ là gì? (What is the name of the President of the United States now?)

Tự tìm hiểu ở đây: đường link.

8. 

Tên của Phó Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay là gì? (What is the name of the Vice President of the United States now?)

Tự tìm hiểu ở đây: đường link.

9. 

Ai có quyền phủ quyết các dự luật?  (Who vetoes bills?)

10. 

Toà án tối cao ở Hoa Kỳ là gì?  (What is the highest court in the United States?)

11. 

Thống đốc tiểu bang của bạn bây giờ là ai? (Who is the governor of your state now?)

Tự tìm hiểu ở đây: đường link.

12. 

Chúng ta thể hiện lòng trung thành với điều gì khi nói Lời cam kết trung thành? (What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?)

13. 

Ai đã sống ở Châu Mỹ trước khi người Châu Âu đến? (Who lived in America before the Europeans arrived?)

14. 

Ai đã viết Tuyên ngôn Độc lập? (Who wrote the Declaration of Independence?)

15. 

George Washington nổi tiếng về nhiều thứ. Hãy nêu một. (George Washington is famous for many things. Name one.*)

16. 

Abraham Lincoln nổi tiếng về nhiều thứ. Hãy nêu một. (Abraham Lincoln is famous for many things. Name one.* )

17. 

Martin Luther King, Jr nổi tiếng vì nhiều thứ. Hãy nêu một. (Martin Luther King, Jr. is famous for many things. Name one.* )

18. 

Sự kiện trọng đại nào đã xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ? (What major event happened on September 11, 2001 in the United States?*)

19. 

Kể tên ba ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ. *

20. 

Tại sao lá cờ có 13 sọc?