Đầu tư stocks cơ bản

1. Đầu tư stocks cơ bản

Việc mua bán Stocks ở Mỹ rất đơn giản với Laptop, Phone. Cổ phiếu là gì? Rủi ro khi đầu tư cổ phiếu sẽ được giải thích.

2. Các khái niệm đầu tư stocks

Để có thể đọc hiểu các tin tức để sử dụng cho việc phân tích cổ phiếu của một công ty thì cần phải hiểu các khái niệm, từ ngữ thông dụng.

3. Mua thấp bán cao trong Stocks

Với ba chiến thuật: Dollar-Cost Average, Tái đầu tư cổ tức, đầu tư dài hạn thì khả năng mua thấp bán cao của bạn sẽ cải thiện.

4. Biểu đồ stocks - chart

Có 3 loại biểu đồ Stocks thông dụng: Line Chart, Bar Chart, Candletick Chart. Biết cách sử dụng biểu đồ sẽ giúp nhà đầu tư đọc được tâm lý, giá, Volume, độ biến động.

5. Kế hoạch đầu tư Stocks

Với 5 bước của Investing Plan: Mục tiêu, Watchlist, Entry Rules, Money Management, Exit Rules, và Practice thì một nhà đầ tư Stocks có thể lên kế hoạch đầu tư hiệu quả.