Bảo Lãnh

Luật Di Trú: Bảo Trợ Tài Chánh và Trách Nhiệm

Một trong những yếu tố quan trọng khi xét duyệt đơn xin di trú là khả năng tài chánh.

Mục tiêu là đảm bảo người di trú không trở thành gánh nặng cho chính phủ Hoa Kỳ.

Mẫu đơn bảo trợ tài chánh (Form I-864) giúp chứng minh điều này.

Mẫu Đơn Bảo Trợ Tài Chánh (Form I-864)

Mẫu đơn này là một bước quan trọng trong quá trình di trú, phải được thực hiện theo quy định của luật pháp Hoa Kỳ.

Mẫu I-864 là một cam kết tài chánh mà người bảo trợ phải hoàn thành để chứng minh rằng họ có đủ tài chánh để hỗ trợ người nhập cư.

Nó giúp chính phủ Hoa Kỳ đảm bảo rằng người nhập cư không trở thành gánh nặng cho chính phủ.

Điền đúng thông tin vào mẫu này đòi hỏi sự hiểu biết về tình hình tài chánh của bạn, cũng như các yêu cầu cụ thể về thu nhập và tài sản.

Một lỗi nhỏ trong quá trình này có thể dẫn đến việc đơn bị từ chối.

us citizenship làm giàu kiểu mỹ

Điều Kiện Để Trở Thành Người Bảo Trợ

Người bảo trợ phải tuân theo nhiều điều kiện cụ thể. Họ phải trên 18 tuổi, phải là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân và phải cư ngụ tại Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, họ phải chứng minh rằng họ có khả năng tài chánh để hỗ trợ người được bảo lãnh, thường là bằng cách nộp bản sao của báo cáo thuế gần nhất của họ.

Cách Chứng Minh Khả Năng Tài Chánh

Người bảo trợ phải chứng minh mình có khả năng tài chánh để duy trì số tiền lợi tức mỗi năm ít nhất là 125% của Federal Poverty Guideline.

Có thể chứng minh điều này thông qua giấy tờ thuế hoặc các tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt.

Để chứng minh khả năng tài chánh, người bảo trợ phải cung cấp các tài liệu chứng minh thu nhập và tài sản của họ.

Điều này có thể bao gồm bản sao của báo cáo thuế gần nhất, thông tin về tài khoản ngân hàng, tài sản và nợ, cũng như bất kỳ nguồn thu nhập khác.

Nếu thu nhập không đủ, tài sản có thể được tính vào để đạt đủ mức yêu cầu.

Trường Hợp Cần Người Bảo Trợ Phụ (Co-sponsor)

Nếu người bảo trợ không đáp ứng được các yêu cầu, có thể tìm đến người bảo trợ phụ.

Người này cũng cần đáp ứng tất cả các yêu cầu như người bảo trợ chính, bao gồm tuổi, tình trạng cư trú, và khả năng tài chánh.

Họ cũng phải cam kết sẽ hỗ trợ tài chánh cho người nhập cư nếu người bảo trợ chính không thể thực hiện nghĩa vụ của mình.

thành triệu phú ở mỹ

Trách Nhiệm của Người Bảo Trợ và Người Bảo Trợ Phụ

Cả hai đều có trách nhiệm hỗ trợ tài chánh cho người nhập cư.

Nếu không hoàn thành trách nhiệm, chính phủ Hoa Kỳ có quyền yêu cầu người bảo trợ hoặc người bảo trợ phụ thực hiện nghĩa vụ của mình.

Điều này có thể bao gồm việc trả lại tiền trợ cấp chính phủ mà người được bảo lãnh đã nhận.

Việc không tuân thủ khế ước bảo trợ tài chánh có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng.

Người bảo trợ có thể bị kiện để thu hồi bất kỳ hỗ trợ chính phủ nào mà người được bảo lãnh nhận được.

Đồng thời, họ cũng có thể bị người được bảo lãnh kiện để đòi hỏi hỗ trợ tài chánh.

Kết Luận và Khuyến Nghị

Quá trình bảo trợ tài chánh là một phần quan trọng trong quá trình di trú.

Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ trách nhiệm của mình là cần thiết, cũng như biết cách chứng minh khả năng tài chánh của mình.

Nếu không đủ điều kiện, việc tìm người bảo trợ phụ có thể là một lựa chọn.

Nếu bạn không đủ điều kiện làm người bảo trợ, có một số biện pháp mà bạn có thể xem xét.

Thứ nhất, bạn có thể tìm một người bảo trợ phụ như đã đề cập ở trên.

Thứ hai, bạn cũng có thể xem xét việc sử dụng tài sản của bạn để đáp ứng yêu cầu về thu nhập.

Cuối cùng, nếu bạn đang làm việc, bạn có thể xem xét việc tăng thu nhập của mình để đáp ứng yêu cầu.

Luôn tìm kiếm tư vấn pháp lý chuyên nghiệp khi điền vào mẫu đơn bảo trợ tài chánh để đảm bảo bạn tuân thủ đúng quy định và tránh bất kỳ hậu quả pháp lý nào tiềm ẩn.

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận